• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego w Pińczowie - pinbpinczow.stronabip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - są to skany dokumentów wytworzonych w przeszłości. Aktualnie zamieszczane dokumenty będą w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Szablon wykorzystany do stworzenia strony BIP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pińczowie został przygotowany przez "Fundację Widzialni.org - strony internetowe bez barier". Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 06 marca 2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Motyka, pinb@starostwopinczow.internetdsl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-357-60-01 wew. 400,401. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie ma siedzibę w budynku Starostwa przy ul. Zacisze 5. Budynek jest częściowo dostępny architektonicznie dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na parkingu przy budynku Starostwa, wyznaczone zostały miejsca dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul. Zacisze, znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi i przejścia posiadają odpowiednią szerokość. Drzwi wejściowe posiadają mechanizm automatycznego zamykania co może stanowić utrudnienie dla osób z dysfunkcją ruchu.

W budynku nie ma windy, dlatego I i II piętro budynku nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikiem PINB w Pińczowie (siedziba na II piętrze), prosimy o kontakt za pomocą dzwonka umieszczonego przy drzwiach wejściowych. Załatwienie sprawy odbywa się w takim przypadku przez pracownika PINB na parterze budynku Starostwa w punkcie informacyjnym.

Ogólnodostępna łazienka, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r poz. 1824) urząd udostępnia informację pod adresem:

http://pinbpinczow.stronabip.pl/p,27,jezyk-migowy

Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Barbara Modrzewiecka tel. 41 35760-01 wew. 400.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pińczowie
Data utworzenia:2017-03-06
Data publikacji:2017-03-06
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Motyka
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:2536

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2024-03-07 11:53:15Marek Piwowarczykaktualizacja oświadczeniaDeklaracja dostępności
2020-09-22 21:37:39Marek PiwowarczykDeklaracja dostępnościDeklaracja dostępności